به نظر شما ایمنی زانتیا 30 ملیونی بیشتره یا 206 15 ملیونی؟؟

متاسفانه برای ما عادت شده که فکر کنیم هرچه قیمت ماشینمان بیشتر باشد ایمنی آن نیز بیشتر است ولی آیا واقعا این طور است؟ 

نتایج به دست آمده با توجه به گزارش های euroncap است یا همان معتبر ترین مؤسسه ی تست ایمنی خودرو.در عکس های پایین خودرو را با سرعت64 Km به منع برخورد می دهند که زانتیا توانسته ایمنی یک و نیم ستارهو 206 توانسته ایمنی چهار ستارهرا بدست آورد. 

این عکس ها از www.euruncap سایت رسمی مؤسسه گرفته شده است. 

(امتیازات داده شده در صورتی است کهتجهیزات ایمنی مانند ABS و AIRBAG بر روی خودرو نصب باشد.)  

عکس های 206 ستاره های ردیف اول برای ایمنی ماشین و ستاره های ردیف دوم برای ایمنی عابر پیاده است.

 

عکس های زانتیا  

 

 

خودتان وضع آدمک ها را مقایسه کنید!  

نظر بدهید...خواهش می کنم...!